nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila

28+ Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila Sila 1, 2, 3, 4, 5 [Lengkap]

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila – Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang jadi pedoman dasar peraturan dan undang-undang di Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita juga turut mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya mulai dari sila 1 sampai sila 5.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang juga berfungsi sebagai ideologi negara dan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila pertama kali disahkan sejak tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hasil sidang PPKI usai proklamasi kemerdekaan.

Terdapat 5 sila Pancasila, mulai dari pasal 1 Ketuhanan Yang Maha Esa sampai pasal 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiap pasal tentu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Butir-butir Pancasila ini juga sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa sebelum mensahkan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai warga Indonesia, kita tentu wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa dibagi menjadi 5 (lima) nilai utama sesuai silanya, yakni nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

(baca juga prinsip demokrasi Pancasila)

nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Berikut merupakan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kelima silanya beserta penjelasannya lengkap.

Sila 1 – Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan unsur Ketuhanan dan keagamaan. Dalam sila ini, warga Indonesia meyakini adanya Tuhan selaku pencipta alam semesta dan tiap warga bebas menganut agama dan kepercayaan yang diyakini.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1 :

 • Keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa
 • Mengimani Tuhan sebagai pencipta alam semesta sesuai kepercayaan masing-masing
 • Takwa terhadap Tuhan dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
 • Beribadah dengan rajin sesuai kepercayaan masing-masing
 • Kebebasan beragama dan beribadah sesuai kepercayaan yang dianut
 • Saling menghormati dan toleransi antar umat beragama

Sila 2 – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk sosial. Sebagai manusia, kita harus membantu sesama, saling menghargai dan saling tolong menolong dalam lingkungan masyarakat dan negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-2 :

 • Menjalankan fungsi manusia sebagai makhluk sosial dan saling berinteraksi dengan manusia lain
 • Saling tolong menolong sesama masyarakat
 • Mengakui persamaan harkat dan martabat manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan
 • Menghargai hak dan kewajiban sesama manusia
 • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 • Memiliki rasa solidaritas tinggi sesama warga dalam lingkungan masyarakat

Sila 3 – Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini menekankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Indonesia, kita juga harus turut menjaga persatuan mulai dari lingkup terkecil.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-3 :

 • Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan nasional
 • Menumbuhkan rasa cinta tanah air
 • Mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu
 • Ikut dalam aksi bela negara sesuai keprofesian masing-masing
 • Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
 • Mengakui semboyan Bhineka Tunggal Ika dan menghargai keberagaman suku bangsa di Indonesia

Sila 4 – Kerakyatan yang Dimpimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan nilai-nilai kerakyatan dan kebersamaan. Hal ini juga sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong yang dianut Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-4 :

 • Tiap masalah dan pengambilan keputusan hendaknya diselesaikan dengan musyawarah bersama
 • Tiap warga memiliki persamaan hak dan kewajiban
 • Mengutamakan asas kekeluargaan dalam tiap pengambilan keputusan
 • Turut berpartisipasi dalam proses demokrasi di Indonesia
 • Mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu

Sila 5 – Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan nilai-nilai keadilan. Tiap warga negara memiliki persamaan hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati dengan prinsip keadilan sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5 :

 • Warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum
 • Menghormati dan melindungi hak-hak orang lain
 • Mengadakan pembangunan nasional secara adil dan merata di tiap wilayah
 • Tidak membeda-bedakan manusia antar suku dan golongan
 • Bersikap adil dan bijaksana pada setiap kegiatan

Nah itulah pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila beserta butir-butir dan penjelasan lengkapnya. Kita tentu harus turut mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tinggalkan komentar